ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ประมวลรัษฎากร และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์ และ ศรัญญา วิชชาธรรม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ประมวลรัษฎากร เป็นชื่อของกฎหมายภาษีอากรฉบับหนึ่ง เดิมเป็นที่รวมกฎหมายภาษีอากรที่สำคัญหลายประเภท ปัจจุบันมี ๔ ประเภท คือ ๑. ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล) ๒. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๔. อากรแสตมป์ สำหรับประชาชนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษี การมีความรู้ทางด้านภาษีอากรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่ควรจะต้องศึกษาหาความรู้ในด้านภาษีให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ จะต้องมีความเข้าใจให้มาก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุกท่าน หนังสือเล่มนี้ได้รวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่สำคัญๆ และประมวลรัษฎากร อีกทั้งได้สรุปหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญไว้ด้วยแล้ว เพื่อสะดวกแก่การจดจำ ค้นคว้า และการใช้งาน เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย นิติกร ทนายความ ผู้ที่ทำงานด้านการเงิน การธนาคาร บัญชี ภาษีอากร รวมถึงตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ตุลาการ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป